Európa a bevándorlók számára háborús terület, nem alkalmazkodni, hanem hódítani jönnek

Veszprémi érsek: „Szent háború: Európa leigázása történik az iszlám által”
Beszélgetés Márfi Gyula veszprémi érsekkel
Az európai ember életében Isten helyét elfoglalta a pénz és az élvezetek. Az iszlám pedig elfoglalja Európát. Nem fegyverrel, hanem hittel. Erről is beszélt Márfi Gyula veszprémi érsek a Naplónak nyilatkozva, hangsúlyozva, hogy amit mondott, az saját, személyes véleménye.
Az egyházi vezető hetekig fontolgatta, hogy megszólaljon¬-e a migránstémában, hiszen a katolikus egyház magyar képviselőinek korábbi nyilatkozatait szövegkörnyezetből kiemelve vagy más kontextusba helyezve ¬komoly felzúdulás követte.

-Ugyanakkor a hívő emberek útmutatást várnak az egyházi vezetőktől: mi történik most, miért történik, mi a feladata a keresztény embernek?

Véleményem szerint Európa leigázása történik az iszlám által, még ha nem is fegyverekkel ¬ hanem hittel. A muszlimok számára ez szent háborút jelent, és el kell ismernünk önfeláldozásukat: hajlandók kockára tenni életüket, átvágnak háborgó tengeren, több száz kilométert gyalogolnak rengeteg viszontagság között, hogy megérkezzenek új hazájukba, Európába. Ha az európai keresztényeknek lenne hasonló hitük, s virágoznék nálunk a kereszténység, a muszlimok nem jönnének ide.

-Tanulmányozta az iszlámot?

Nem vagyok szakértő, de régóta foglalkozom a nagy világvallásokkal, így az iszlámmal is. Most újabban elolvastam Gerhard J. Bellinger Nagy valláskalauzából az ide vonatkozó 26 oldalt. Ebből tudom többek között, hogy a muszlimok számára az a keresztény alapszabály, hogy nemes cél érdekében sem követhetnek el önmagában véve bűnös cselekedetet, nem érvényes. Adott esetben a hitetlenek becsapása, kirablása, megölése lehet akár kötelesség is. (Vö. Korán 2. és 9. szúra.) Ugyanebből a műből megismerhetjük az iszlám államjog alapelvét. Eszerint a világ az emberiséggel együtt két részre oszlik: az egyik a dár al¬iszlám, azaz iszlám terület (ide tartozik most 19 ország, amelyekben az iszlám államvallás), a másik a dár al¬harb, azaz háborús terület. A dzsihád (erőfeszítés) arra kötelezi a muszlimokat, hogy ezeket a területeket elfoglalják és iszlám uralom alá hajtsák. (Vö. Bellinger, 214. oldal.) Nagyon fontos azt is tudnunk, hogy az iszlám (szemben például a hinduizmussal és a buddhizmussal) nem befelé forduló, individualisztikus, hanem kifelé forduló, kollektivisztikus vallás. A hitterjesztés elsősorban nem magányos misszionáriusok feladata, hanem a hívő tömegeké. Úgy gondolom, hogy aki ezeket nem ismeri, a mostani népvándorlás legmélyebb okait sem ismerheti.

-Más felfogás szerint az emberek a háború, az éhezés, a halál elől menekülnek, és nekünk kötelességünk segíteni rajtuk.

Újra mondom: Európa számukra háborús terület, háborús területre pedig nem szokás menekülni.
Ez nem azt jelenti, hogy a háborúk (Afganisztánban, Líbiában, Irakban, Szíriában és másutt) nem játszanak szerepet, de csak másodlagosan. Ilyen másodlagos ok az ökológiai katasztrófa is, amely az élettér beszűkülésével jár, és sok ember menekülésre kényszerít. De még talán megemlíthetjük az okok közt azt is, hogy egyes bevándorlók génjeikben hordják a (nem pejoratív értelemben mondott) nomád életmódot, a hazátlanságot mint természetes életmódot. Biztosan szerepet játszik a szegénység is, illetve a jobb életmód utáni vágy. Erre hivatkozunk a gazdasági bevándorlók esetében.
A mostani népvándorlásnak azonban nemcsak okai vannak, hanem céljai is. (Hangsúlyozom ezt annak ellenére, hogy tudom: az okokat és a célokat nem lehet élesen megkülönböztetni.) Melyek a migráció céljai? Ezek közül is többet fel lehet sorolni. Itt van például az európai nagyvállalkozók vágyakozása az olcsó munkaerő (modern rabszolgák) után. De megemlíthetjük egyes Európán kívüli nagyhatalmak törekvését Európa meggyengítésére. Ezzel magyarázhatók olyan érthetetlennek tűnő dolgok, hogy az Európa iszlamizálásában érdekelt arab pénzvilág mellett amerikai bankok is támogatják a migránsokat, kiket előszeretettel csak menekülteknek hívnak. Egy kicsit talán ez az oka annak is, hogy a toleranciát fennen hirdetők segítik a toleranciát alig ismerő migránsokat. A legfőbb cél azonban, amint már említettem, a dzsihád, amely arra kötelezi a muszlim tömegeket, hogy hajtsák iszlám uralom alá a földet.

-De miért most akarják Európát iszlamizálni?

Elsősorban azért, mert a muszlim tömegek vezetői jól látják, hogy megérett a helyzet a hitehagyott földrész elfoglalására. Segítséget jelent a teljesen elvilágiasodott európai vezetők (tisztelet a kivételnek) naivitása. Ők nem számolnak a hit erejével, el sem tudják képzelni, hogy a széles tömegek vallásos meggyőződésében mekkora erő van. Ők csak pénzben és napi politikában gondolkodnak. Olyan európai értékekről szónokolnak (például szabadságról és egyenlőségről), amelyek Európában már nem is léteznek. Az egyenlőséget összekeverik az egyformasággal (genderideológia), a szabadságot pedig a szabadossággal, amely saját szenvedélyeik rabjává teszi az európai polgárokat. Jól jön a muszlimoknak a németek már¬-már idegbajos félelme is attól, hogy újra fajgyűlölőknek nevezik őket. (Pedig a fajimádat és a fajgyűlölet ellenszere nem másik véglet: a kozmopolita globalizmus, hanem a mértéktartó faj¬- és hazaszeretet.) Azt azonban szeretném hangsúlyozni, hogy a bevándorlók közt biztosan vannak menekültek is, illetve segítségre szoruló felebarátaink, akiket Jézus tanítása szerint segítenünk kell. (Magam is küldtem a karitászon keresztül pénzt is, takarót is.)

– Ön szerint mi vár most Európára?

Európa levetette magáról Krisztus szelíd igáját, most az a veszély fenyegeti, hogy nyakát Mohamed sokkal szigorúbb igájába hajtják. Próféta nem vagyok, de azt tudom, hogy 1986¬-ban Európának jó egy százaléka volt még csak mohamedán, ma pedig már közel öt százaléka. A nyugati országokban ez az arány sokkal nagyobb. Nem lehet kizárni, hogy 50 év múlva a muszlimok többségben lesznek, és akkor Európa valóban iszlám uralom alá kerül. Üldözni valószínűleg csak a hitetleneket és az ő normáik szerint erkölcsteleneket (melegházasok, melegfesztiválok, genderideológia, Charlie Hebdo¬-szintű folyóiratok, Isten¬-és vallásgyalázó megnyilvánulások) fogják. A hívő keresztényeket, zsidókat és más vallásúakat meg fogják tűrni, különösen azokat, akiknek van szent könyvük (bibliájuk, arabul: koránjuk). Az éveket azonban valószínűleg nem Jézus születésétől, hanem Mohamed prófétának Mekkából Medinába történt menekülésétől, a hedzsrától fogjuk számítani (Kr. u. 622¬-től), heti ünnepnapunk nem a vasárnap lesz, hanem a péntek, a karácsonyt és a húsvétot pedig sokkal diszkrétebben fogjuk megünnepelni, mint most… Új keresztény templomok nem fognak épülni (mecsetek annál inkább), régi templomainkat azonban megtarthatjuk és fenntarthatjuk, ha önerőből erre képesek leszünk.
A muszlimok is rendkívül
sokfélék, és többségük békeszerető ember, de mindig lesznek közöttük szélsőséges csoportok, amelyek egy¬-egy templomot felgyújtanak, egy¬-egy imádkozó csoportot felkoncolnak. Ezeket az iszlám állam is bűnözőknek fogja nyilvánítani, de nem biztos, hogy megtalálja és megbünteti őket.

– A hívő ember felteszi a kérdést: mi lehet ezzel Isten terve?

Azt hiszem, a népvándorlás végső okára tetszett rákérdezni. A migráció valószínűleg Isten büntetése. A próféták egyértelműen állítják, hogy Izrael (Kr. e. 722-¬ben), illetve Jeruzsálem és Judea (Kr. e. 586¬-ban) azért esett el, mert a nép Jahve helyett a bálványokat imádta. Ha Európa elesik, annak is a modern bálványimádás (a pénz, a hatalom és a tiltott élvezetek imádása) lesz az oka.

– A nem hívők sokat idézik Ferenc pápát, aki a menekültek mellett emelte fel a szavát.

Van némi mosolyogtató abban, hogy akik a pápai tévedhetetlenség dogmáját nevetségesnek tartják, most számon kérik tőlünk, miért nem fogadjuk el a Szentatya szavait egy olyan tárgyban, amelyre a tévedhetetlenség nem is vonatkozik. A pápa csak akkor tévedhetetlen, ha hit és erkölcs dolgában az egész egyház számára kötelező tanítást ad. Itt nem erről van szó. A Szentatya azt kérte, hogy minden plébánia fogadjon be egy menekült szír családot. Nos, számos plébánia önmagát sem tudja fenntartani külső segítség nélkül. Azonkívül a bevándorlók túlnyomó többsége nem menekült, nem szír és nem család. A pápa megnyilatkozásait befolyásolja az a félelem is, hogy a muszlim országokban fokozódhat a keresztények üldözése. De arra is gondolt, hogy az ő szülei is bevándorlók voltak Argentínában.
Ám bevándorlás és bevándorlás között is óriási különbségek vannak. A Szentatya szülei keresztényként mentek egy keresztény országba, így könnyen alkalmazkodtak új környezetükhöz. A muszlimok azonban nem tudnak és nem is akarnak alkalmazkodni. Ők, mint már mondtam, harci területre jöttek: nem alkalmazkodni, hanem hódítani.

¬ Visszatérhetnek¬e Európa liberális államai a keresztény gyökerekhez, mit tehetnek a hívők ebben a helyzetben?

Nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy Európa vezetőivel együtt megtérjen. Isten kegyelme mindenre képes. De a megtérést elsősorban nekünk, hívőknek kell gyakorolnunk. Véget kell vetnünk az ilyen gondolkozásnak, hogy kicsit bérmálkozom is, meg nem is, kicsit szeretlek is, meg nem is, veled, Uram, de nélküled. Sokat kell imádkoznunk és sokkal komolyabban kell vennünk keresztény hitünket. Halálosan komolyan kell vennünk a keresztény erkölcsöket, különösen a tízparancsolatot.

¬ A nem hívők úgy érezhetik, ők ki vannak rekesztve ebből a megoldásból. Ők mit tehetnek?

Úgy vélem, a tízparancsolat nem csupán a keresztények számára követendő, hanem minden normális társadalmi rend alapja. Számukra elfogadhatóbb az a megfogalmazás, hogy ez a természet rendje, de attól még a tartalma örök érvényű és egyetemes. A ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, felebarátod feleségét, tulajdonát ne kívánd, tiszteld szüleidet: mindenki számára kötelező parancs.
Ez az alapja nemcsak az örök üdvösségnek, hanem a földi boldogulásnak is, írja VEOL.

Címlapfotó: Nemzeti Audiovizuális Archívum

magyartudat.com

Powered by Facebook Comments

9 thoughts on “Európa a bevándorlók számára háborús terület, nem alkalmazkodni, hanem hódítani jönnek

 1. A migránsáradat, a harmadik pecsét és a fekete ló. A párizsi terror csak a kezdet
  Hozzáadva: 2015-11-21 12:17:22
  A hazai nagyközönség számára egyelőre teljesen ismeretlen, de meglátásaiban, mondanivalójában és összefüggéseiben vitathatatlanul egyedülálló és a jelen világlátásunkat, reményeim szerint hamarosan alapjaiban megváltoztató személytől származó írást szeretnék megosztani az olvasókkal. Nevezzük őt egyelőre Nézőnek, Philadelphiából (USA).

  Nostradamus, a nyirkai jóslat táltosai vagy Pio atya, lehettek nagy látnokok, ám látomásaikat csak még több megválaszolatlan kérdés és bizonytalanság homályosítja el. Válaszok, kulcsok nincsenek. Azonban, ahogy a Jelenések könyvében olvashatjuk: A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg:

  Így szól a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, aki ha valamit megnyit, azt senki sem zárja be, ha valamit bezár, azt senki sem nyitja ki. Ismerem cselekedeteidet. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Bár kevés az erőd, mégis megtartottad igémet, és nem tagadtad meg nevemet.

  Szerk: Domján Tibor, Budpaest
  Forrás: Néző, Philadelphia (USA)

  – a szerkesztőségünkhöz érkezett írást, változtatás nélkül közöljük –

  Gondolatok a múltról, jelenről, jövőről.

  MA, mind jobban fedezik fel a Világegyetemet, és ha nem is mondják, de gondolják sokan azt, amit az első orosz földmegkerülő Gagarin mondott, hogy fent voltam, de sehol nem láttam az Istent.

  Nem, mert az Isten és az égiek, mennyeiek láthatatlanok az emberek számára, csak annak, azoknak teszik így-úgy magukat láthatóvá, akik arra érdemesek, különben megíratták az ő embereikkel a Bibliát, hogy abból a könyvből tanuljanak meg mindent, amiket az Isten akar, hogy cselekedjenek az emberek a Földön, hogy az Isten ne haragudjon meg, ne büntesse a földi embereket, mert csak az elvetemült emberek gondolják azt, hogy az égieknek, mennyeieknek semmi közük nincs a földi emberekhez. Pedig, ha még egy kicsit gondolkoznának, látnák, akár csak az esőről is azt, hogy az égből jön a Földre, eső nélkül szárazság lenne és nem teremne meg élelmünk a Földön. Élelem nélkül, pedig már ember sem lenne a Földön.

  Bizony az Égiek, Mennyeiek nélkül nem lenne Földünk sem. Egyszerűen írva, össze vagyunk kötve, a fentiekkel nagyon, minden területen és erről olvashatunk a Bibliánkban, éppen ezért, az embereknek itt a Földön úgy kéne élni, hogy ne haragítsuk magunkra a fentieket.

  Ha szétnézünk ma a „civilizált” világban, akár csak Európában is, mit látunk?

  Az emberek mintha teljesen megzavarodtak volna, csak a szórakozás, az anyagiak halmozása, az erkölcsök teljes megromlása, a nőknél, a férfiaknál, az egyneműek nyílt kapcsolata, akik még azt is elérték, hogy törvény biztosítja jogaikat és minek írjam tovább, a sok ágy, asztal, élettárs, időszakos kapcsolatait?

  Itt, Philadelphiában, ahol élek évek óta nem múlik el nap, hogy ne gyilkolnának, ne közösülnének erőszakosan, és most már mind több a gyermekek megerőszakolása, még papok, püspökök által is, ezért jön az Isten büntetése a földi emberekre, de az emberek észre sem veszik.

  Példának nézzük az egyik Ó-testamentumi bűnt és büntetést.

  Nabukodnozor fia, a királyi apja után örökölte a trónt. Dániel írta le könyvében a következőket:
  Dániel 5:1-

  Belsazár a király fia nagy lakomát szerze az ő főemberének, és az ezer előtt bort ivék.
  Borozás közben mondá Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, a melyeket elvíve Nabukodnozor, az ő atyja a jeruzsálemi templomból, hogy igyanak azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai.
  Bort ivának azokból és dícsérik az arany-, ezüst-, ércz-, vas-, fa és kőisteneket.
  Abban az órában emberi kéznek ujjai, tünének fel, és írának a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán, és a király nézé azt a kézfejet, a mely ír vala.

  Az írást ami a falon volt, senki sem tudta elolvasni, csak Dániel. Aki sok beszéd után folytatta.

  Folytatás a 22 verstől.

  És te Belsezár az ő fia nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad.
  Sőt felemelkedtél az egek Ura ellen, és az ő házának edényeit elődbe hozták, és te és a te főembereid, a te feleségeid és a te ágyasaid bort ittak ezekből; és az ezüst-, és arany-,ércz-,vas-,fa-, és kő isteneket dícséréd, a kik nem látnak, sem nem hallanak, sem nem értenek; az Istent pedig a kinek kezében van a te lelked, és előte minden te útad, nem dicsőítetted.
  Ezért küldetett ő általa ez a kéz és jegyeztetett fől ez az írás.
  És ez az írás, a mely feljegyeztetett: Mene, Mene, Tekel, Úfarszín!
  Ez pedig a szavaknak az értelme Mene azaz számba vette Isten a te országlásodat és véget vet annak.
  Tekel azaz megmérettél a mérlegen és híjjával találtattál.
  Peresz azaz elosztatott a te országod és adatott a médeknek és perzsáknak.

  Ugyanazon az éjszakán megöletett Belsezár a káldeusok királya és a méd Dárius foglalta el az országot…

  Az a kéz, mely írt, minden bizonnyal az akkori magyar nyelven írta a szavakat, nézzük mit jelentettek e szavak magyarul?

  Saját megértésem szerint: Mennetek kell, mennetek kell kufár szívűek.

  Kufár szavunk értelme: NYERÉSZKEDŐ, kereskedő, haszonleső. Belsazár tehát semmi szín alatt sem bírt uralkodói erényekkel, és ezért el lett tőle véve az uralkodás. Ebből a történetből mi van nekünk tudtunkra adva?

  Először is az, hogy Belsazár bűnözött, és ezért jött a büntetés az Istentől, meg a halál, de még az ország elvesztése is.

  Nem OK nélkül jelentkezett a büntetés tehát, és most gondoljunk a mai Földön levő sok-sok bűnre, melyeket már észre sem veszünk, mert úgy megszoktuk, de csak gondolkozunk el alaposan. Alapos elgondolkozás után látnunk kell azt, hogy ERKÖLCSILEG teljesen a mélyponton vagyunk, hogyan képzelhetjük azt, hogy nem jön reánk az isteni büntetés?

  Most már nem kéz ír az országok falaira, hanem eljutottunk oda, amiket például János evangélistának mutattak meg a fentiek, hogy mi következik be a földi emberiségre. Ezek közül már kettő be is következett, János – de nem csak János – lovakat látott, lovak küldettek az emberek megbüntetésére, de lássuk szó szerint előbb Zakariás leírásában.

  Zakariás 1:1

  Dárius második esztendejében a nyolcadik hónapban szóla az Ur Zakariáshoz. . .
  Igen megharagudott az Úr a ti atyátokra.
  Mondjad azért nékik: Ezt mondja a Seregeknek Ura: Térjetek hozzám, szól a Seregeknek Ura és hozzátok térek mond a Seregeknek Ura.

  Ezt azért írtam most le, hogy – miután én magyarul írok és magyar vagyok – a magyaroknak még most sem késő az Istenünkhöz térni, hogy ne legyen rajtuk a fentiek csapása. János a Jelenések könyvében ezeket látta bekövetkezni a mai időkre Kr. halála után.

  Jel. 6:1

  És látám, És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat, ezt mondá: Jöjj és lásd.

  Jőjj és lásd, hogy mit csinál a Sárkány és családja a Földön.

  És eljőve egy másik, veres ló és a ki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.

  Megindult Lenin és a lenin fiuk, a rengeteg vörös zászlóval 1917-ben. És micsoda vérengzést rendeztek az akkori Oroszországban? Télvíz idején, az iskolásleányokat szandálokban és nyári ruhákban favágására küldték az erdőkbe, kiszolgáltatva teljesen a bolsevik katonák kénye kedvének, stb.,stb Érdemes olvasni hatalmas uralkodásaikat, melyek a második világháborúban tetéztek, sőt még a második világháború után is, elfoglalva, birtokolva a tíz országot és a hét királyságot Európában, egészen a magyar 1956-os forradalom, szabadságharcunk kitöréséig. Az akkori „világvezetőkről” is érdemes tudni sok mindent, például, hogy kik voltak és melyik oldalon álltak, stb.stb. Döntéseikkel hány ember szenvedett, hány millió halott volt, minden általuk elfoglalt európai országban és a sok szenvedés mellett képtelenség kihagyni csak Szibériát is, és a tíz ország börtöneit kínzásait, halottait, bizony elvette a vörös lovon ülő és angyalai, földi családjának tagjai a földi békességet, mert azóta sincs békesség, csak néha úgy látszik, hogy van.

  Azután, nem nehéz annak, aki LÁT IS, látni a Sárkány fő segítőit is.

  És mikor felnyította a harmadik pecsétet hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondá: Jőjj és lásd. Látám azért és íme egy fekete ló; és annak a ki azon üle, egy mérleg vala a kezében.
  És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, amely ezt mondja vala. A búzának mérczéje egy dénár, és az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajat ne bántsd.

  Felgyorsultak az események és a földi idők, mert míg Attilától Kr.u. a 400-as idők voltak, Lenin megjelenése Kr.u. az 1900-időben jelentkezett, de a fekete ló már Kr. u. az 2014-15-ős időben megjelent keletről jőve. A lovon ülőnek is vannak emberei, vagy hogy így írjam: Hadseregei.

  Ezek árasztották, és árasztják még ma is el Európát

  Ezeket nevezzük ma a MIGRÁNSOKNAK. Ezek arabok, akik Európát özönlik el, jobbára férfiak, a 16-18 évektől kezdve a 45 évesekig vállalják a tengeri, és az országúti fáradalmakat, azért, hogy MIÉRT?

  A feltételezések különbözőek, mert sajnos senki, egyetlen Hívő, egyetlen pap sem látja őket, nem ismerik a Bibliából, bár állandóan olvassák a Bibiliában írtakat. A hírek sok százezer személyről, menekültről szólnak, akik kezdve Németországtól nagy tömegekben – úgy néz ki – milliós nagyságban szállják meg Európát és népét.

  Kik ezek az arabok? Kik ezek a muszlimok és főleg miért özönlik el Európát, mint már írtam, a feltételezések sokfélék, de mindezek csak FELTÉTELEZÉSEK. Hol van a TUDÁS?

  Most kéne a sok magyar Biblia magyarázónak, a különböző keresztény szekták hívőinek minket tanítani és láttatni általuk ezen százezrek, közel millió arabnak kilétét és szerepét? NEM? Ők hallgatnak és csak olvassák, már hány éve, a Németországból Magyarországra szállított vallásos folyóiratok tonnás tömegeit, sőt még fizetnek is értük, mert nem elég nekik, a sok prédikátor semmit sem értő magyarázata, még a semmit sem értő németek is bent vannak „szívükben”, HITÜKben.

  Nézzük mit tudhatunk meg mi magyarok a Bibliánkból. A Bibliában, a Jelenések könyvében az arabok, a mai menekültek a fekete lovasnak népei. Menjünk a Bibliában írtakhoz, hogy megismerjük őket keletkezésüktől kezdve.

  ÁBRAHÁMNAK volt, egyik verzió szerint, egy ágyasa, másik verzió szerint felesége, aki szült neki 6=hat fiút és a bibliai szöveg szerint, ezeket és utódait a 16 számig sorolták fel, de a lényeg – meglátásom szerint – számuk, törzseik száma a 16. A meglepetés abban van, hogy nem Ábrahám fiaiként szerepelnek, bár Ábrahám látta el őket minden „jóval” mikor Izsák mellől keletre küldte őket, hanem anyjuk nevéről, és anyjuk FIAI-ként neveztettek el, és azóta is anyjuk FIAi-ként élnek tovább. Anyjuk neve KETHURA, mely magyarul lehet KÉT+URA IS.

  Itt, keleten élték életüket Ábrahámtól kezdve, Kethurától kezdve, csendben, egészen Mohamed-ig, Kr.u. 600 körülig.

  De nézzük a történetet a Bibliából. I.Móz. 25:1

  Ábrahám pedig ismét vőn magának feleséget, kinek neve Keturáh vala.
  És ez szűlé néki Zimránt, Joksánt, Médánt, Midiánt, Isbákot és Suakhot.
  Joksán pedig nemzé Sébát és Dédánt, Dédánnak pedig fiai valának: Assurim, Letusim és Leummim. Midiánnak fiai: Éfah, Éfer, Hánok, Abgidah és Eldoah:
  Mind ezek Keturáhnak fiai. (Tehát NEM Ábrahámnak fiai)
  Valamije pedig Ábrahámnak vala, mind azt Izsáknak adta vala.
  Az ágyasok fiainak pedig, a kik Ábraháméi valának, ada Ábrahám ajándékokat, és elküldé azokat az ő fia mellől, Izsák mellől még életében napkelet felé, napkeleti tartományba.

  Tiszta tehát a kép, mindezzel tisztába vannak az arabok is, mert Ábrahámot tartják ŐS ATYJUK-nak, de vajon minek tartják Keturáh-t?

  Washingtonban (D.C.) egy arab étteremben órákon keresztül beszélgettem – csak arab – férfiakkal, mert asszonyok ott nem voltak. Elég sok férfi jött be hallgatni és beszélgetni, mind asszonyok nélkül, származásukat és kilétüket nem is minden esetben lehetett megállapítani.

  Ki volt Mohamed? Mohamednek elhaltak szülei és a kereskedő, teve karavánokkal kereskedő nagybátya vette gondozásba őt, ami annyit jelentett, hogy gyermekkorától kezdve ő is a teve hátán való utazással, kereskedéssel töltötte éveit. Iskolába természetesen nem járt, sem írni, sem olvasni nem tudott, de az utazások alatt sok mindenről hallott, így természetesen az akkori népekről, vallásaikról is.

  Miután agya üres volt, értem ez alatt az iskolai, tantárgyakat, sok mindent forgatott agyában a tevék hátán a sok év alatti kereskedésekből is.

  Felnőve elvett egy gazdag özvegy asszonyt, míg egy nap hangot hallott, OLVASS!
  Nem tudok, felelte. Újra hallotta: OLVASS!

  Nem tudok mondta, de ennek a láthatatlan személynek a „parancsa” nem ment ki az agyából és megpróbálta összeszedni agyában addigi életének tapasztalatait, és miután pénze is volt, gazdag feleségétől, úgy érezte, hogy Ő rendeltetett arra, hogy népének, az Ábrahám leszármazottainak Istent és vallást adjon. Meg is fogalmazta agyában az Istenük nevét, mely az ALLAH név lett, magyarul, természetesen ő nem tudott magyarul. de, mert még Kr. halála után a magyar nyelv jobban ismert volt keleten és az ALLAH: ÉLLŐ-t jelentett. Kialakult benne a TAN, amit közeli követői írtak le, és ez lett a KORÁN név alatt összefoglalva. Követeket küldött különböző országokba, hogy vegyék fel vallásuknak a KORÁN-ba írtakat. Több esetben is szerencsével jártak a követek, de később nem csak követek járták a keleti országokat, hanem katonákat is hadsereggé alakított és erőszakkal is segítette a Korán felvételét., terjedését.

  Később, Mekkát jelölte ki vallásának központi helyéül stb.,stb.

  Persze ezekhez pénz is kellett, melyet kezdetben a kereskedő karavánok kifosztogatásával teremtett meg, És most menjünk megint a fekete lovon ülőhöz.

  Miért FEKETE a ló? Szerintem a szín jelzi Keturah bőrének színét, aki KANAÁNITA származású volt és e származás miatt bőrének színe természetesen fekete, sötét színű volt. Ez sok minden tulajdonságot megmagyaráz, melyet örököltek az arabok ŐS ANYJUK-tól. A Választottak c. könyvemben jobban bemutattam a kanaánitákat, itt nem térek ki jellemzésükre, jellemükre.

  A fekete ló a bőrük sőtét árnyalatára mutat.

  MÉRLEG van a kezében és MÉRI a búzát meg az árpát. Lehet kereskedésnek is magyarázni, de lehet az emberek megrostálására is gondolni. Pl.: ha nem lesz Mohamed hitű, akkor a halál fia stb., mert én ezt szűrtem le az olvasmányokból, ami nincs a Koránban, azt el kell pusztítani, ez az ő hitük többek között.

  Pihentetőnek ide írom, amit sok éve hallottam. Egy amerikai nő, egy arab országba látogat, felkeres egy elemi iskolát is és, hogy ő is mondjon valamit, mert miért ne? Szerepelni állandóan akarnak az Amerikaiak, felteszi a kérdést, hogy mennyi kétszer kettő? A pár osztályos nebulók közül egy gyerek felemeli a kezét, az Ami nő ránéz és kérdi, te tudod?
  Igen mondja a gyermek, A kérdésem a hölgyhöz az, hogy hogyan érti a feleletet, mert a felelethez tudnom kell azt, hogy veszi, vagy el adja a négyet?
  (Az öreg Bush elnöknek az elnök fia is iskolában volt akkor mikor ledőltek a New York-i felhőkarcoló tornyok, hogy biztos legyen az alibi.)
  Így van, az arabok egyik tulajdonsága a kereskedés, de menjünk tovább.

  A kereskedéshez tartozik Ma az is, hogy MEGSZERZIK maguknak Európát, és hogy népével mi lesz, akik ma olyan segítőkészek, az majd elválik a jővőben, de lehet találgatni!

  Viszont, semmi szín alatt sem szabad elfelejtenünk azt, hogy János a Föld feletti világban látta a fekete lovat és a rajta ülőt, valamint hallotta a mondatot, hogy a búzának meg az árpának ennyi és ennyi az ÁRA, az ÁR jelenthet fizetést is, sőt jelent megméretést is, mint például: te német, te francia, te amerikai, te angol stb., mit csináltál a földi népekkel, hogy bántál akkor a népekkel, amikor például elfoglaltad Indiát te angol nép? uralkodó? és gyarmatoddá tetted évszázadokra, azután mikor Kínát elhalmoztad hasissal, és más izgató szerekkel is, stb.,stb.

  Európa nemzeteinek mindegyike gyarmatok szerzéseivel volt elfoglalva és hogyan viselkedtek a gyarmatok népeivel? Itt tudni kell azt, hogy csak Magyarország és népe volt, aki soha sem szerzett gyarmatokat a Földön, és ezért IS mi nem kapjuk meg Mohamed népének csapásait, mert erre is szól a parancs számukra, hogy az olajat és a bort, nem bántsd!

  Hogy miért mi, magyarok vagyunk az OLAJ és a BOR arról itt nem óhajtok most beszélni, mert hosszadalmas lenne a megvilágításuk, de mi magyarok nem vagyunk a BÁNTÁSUK listáján, viszont ehhez felétlenül kell az, elengedhetetlen az, hogy megtisztítsuk országunkat mindenfajta Bűntől. Furcsán hangzik, de betiltani minden meztelen, félmeztelen képes újságot, a szörnyű csúnya káronkodásokat, a fél kapcsolatokat, a válásokat stb.,stb. És végső fokon Feltétlenül visszatérni Istenünkhöz, megtisztítva lelkünket minden negatív mocsoktól. Ezekhez semmi szükségünk nincs arra, hogy templomokba járjunk, ez feltétlenül egyéni cselekedet kell hogy legyen. Mert ha ez most nem következik be a magyaroknál, még hátra van a negyedik LÓ eljövetele is, melyet János így látott:

  Következik a negyedik a sárga ló bemutatása, ezt is János apostol látta a Föld felett és így írta le nekünk a Jelenések könyvének hatodik fejezetében:

  És mikor felnyította a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát a mely ezt mondja vala: Jöjj és lásd.
  És látám és ímé egy sárgaszínű ló; és a ki rajta ül, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.

  Mint amint már be is következett a veres ló – ami sajnos még ma is létezik – Ukrajnában, Szíriában most bombázza azokat, akiket Amerika pillanatnyilag nem, az ISIS-eket stb,stb. Mára azonban bekövetkezett a FEKETE ló megjelenése is Európában, sőt, Franciaországban már el is kezdte működését, ez év november 13-án.
  Ezek bizonyítása után, nem kételkedhetünk abban, hogy a SÁRGA LÓ is megjelenik. Hogy mikor? Nem soká, mert a földi országok vezetői állandóan csak bombázni tudnak, ahelyett, hogy magukba néznének, mint vezetők, ismernék országaik történelmét, hogy mikor, hogyan követtek el bűnöket és írva vallási szóval, megtérnének bűneikből.

  Eddig írtam a vörös ló, megjelenéséről, a fekete ló mai megjelenéséről, a SÁRGA LÓ – szerintem – KÍNA lesz, mai jeleinek egyike az is, hogy áruival el özönlötte a Föld népeit. Minden darab amit megfog kezünk, Made in China. Pénze rengeteg és már Napoleon is megmondta, hogy a háborúhoz PÉNZ, PÉNZ és megint PÉNZ kell. Amennyiben Kína lesz a sárga ló, rettenetes lesz cselekedete, el sem lehet képzelni, talán csak a POKOL, mely követi cselekedeteit, hogy mit tartalmaz.

  Végül, írtam ezekről, kezdtem a vörös ló megjelenésével, de a vörös ló megjelenését János másodiknak látta, és hogy mit látott, milyen színű lovat látott elsőnek?

  Az első ló színe FEHÉR volt. Magyarul a fehér ló, a FŐ+ÚR-ak lovait jelenti.

  És látám, amikor a Bárány Jézus a pecsétekből egyet felnyított, és hallám, hogy a négy lelkes állat közűl egy monda, mintegy mennydörgésnek szavával: Jöjj és lásd.
  És látám, és ímé egy fehér ló Fő Úr , és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijőve győzve, és hogy győzzön.

  János előtt és még Jézus Földre születése előtt, úgy majd 500 évvel időszámításunk előtt, Dánielnek megmutattatott Attilánk földre jövetele és földi szerepe, erről így olvashatunk a Dániel könyvének 2:29- verseiben:

  „Te látád, oh király, Nabukodonozor és ímé egy nagy kép; ez a kép, mely hatalmas vala és kíváló az ő fényessége, előtted áll vala, és az ábrázata rettenetes volt.
  Annak az álló képnek feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai rézből
  Lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből valának.
  Nézed vala, a míg egy kő leszakada kéz érintése nélkül, és letőré azt az álló képet vas és cseréplábairól, és darabokra zúzá azokat. A kő leesése a római birodalom elmúlása után történt.
  Akkor egygyé zúzódik a vas cserép, réz, ezüst és arany, és lőnek mint a nyári szérűn a polyva, és fölkapá azokat a szél, és helyöket nem találák azoknak.

  Egybe olvadnak, mely azt jelenti, hogy történelemmé válnak, eltűnnek ezeknek a királyoknak országai, emberei. Négy nagyhatalom, a negyedik a Róma-i Birodalom is befejezi földi uralkodását.

  Attila és a Római Birodalom farkasa

  Az a kő, ATTILÁNK pedig a mely leüté az álló képet, nagy hegygyé lőn, és betölté az egész földet Attilánk a hunjaival, a HONOK= házak, otthonok népeivel Kr. u. 400 után.

  A kérdés, talán az első kérdés, miután tudjuk, hogy OK nélkül semmi sem történik, miért volt szükség arra, hogy az EGE-k, a rajzon a Földünk feletti második G, Úr Istene megteremtse földi Birodalmát? (Ezt sajnos csak azok érthetik, akik olvasták Figyelő korábbi könyveit – A szerk.)

  Azután második kérdésünk lehet az, hogy Hol teremtette meg földi birodalmát ezen a Földön?

  E két kérdésünkre a felelet a következő:

  Attila, birodalmát az Úr Isten földi leszármazottainak népével- SZEM és JÁFET- utódaival hozta létre, ezek képezték a hunok hatalmas tömegét, EURÓPÁBAN, EURÁZSIÁ-ban. A kérdés marad, hogy MIÉRT?

  Ismerve a magyarok földi szerepléseit, népünk mindig történelemformálónak rendeltetett erre a Fölre, most is Orbán Viktor formálja a kerítésekkel Európa népét. Attila cselekedeteinek a nagy MIÉRT kérdésre a feleletet abban látom, hogy EURÓPA= ÚR+PAP földjét előkészítse a Kr. előtt Kanaán földjéről 722-ben elvitt 10 izraelita törzsét és a Kr.e. 586-ban elvitt két Juda törzsének Európába való behozatalára.

  Bár senki, majd három ezer éven keresztül nem találta őket, nekem az égiek megmutatták kilétüket és országaikat. Be is jöttek, VÁNDOROLTAK, mert nem a magyarok vándoroltak – mint történelem könyveinkben írják a tudatlanok – Európába, ezekről írtam meg a Trianon című 2 kötetes könyveimet.

  Megyek vissza a Dániel által látott KŐ-höz:

  Az a kő pedig a mely leüté az álló képet, nagy hegygyé lőn, és betölté az egész földet.
  Soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat maga pedig megáll örökké. Míg ez a föld és míg ez az ég létezik, itt a Földön, azután meg az ÚJ Földön.

  45 vers.

  Minthogy láttad, hogy a hegyről kő szakad vala le kéz érintése nélkül, és szétzúzzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt, aranyat, a nagy Isten azt jelentette meg a királynak, a mi majd ezután lészen; és igaz az álom, és bizonyos annak értelme.

  Szétzúzódtak ezek a birodalmak, Attila elvégezte földi működését.

  KI volt Attila, mert hogy nem volt földi születése az biztos, Az Úr Isten, Birodalmának földi „megtestesülését” NEM bízhatta földi emberre. Attilánk nem földi születését már megírtam máshol, most átmegyek arra, hogy János, hogyan látta földi megjelenését a Jelenésekben.

  Mint már máshol írtam, Attilánk nem volt földi születésű. Az a személy aki méltó volt az Úr Isten földi birodalmát megalapítani, az csak földön kívüli születésű és neveltetésű lehetett.

  KIJÖTT GYŐZVE. Honnan? És, hogy győzzön itt a Földön is!

  GYŐZÖTT IS! Jézus Krisztus földi halála után a 400-as években így alakítva meg az Úr Isten földi BIRODALMÁ-t, fő hadiszállását berendezve az akkori, központi MAGYARORSZÁGON, mert mint már írtam más könyveimben, az egész Európa a magyaroké volt és Attilánk azért lett küldve, hogy a kanaánba szakadt Jákób fiak – különböző helyeken levő- leszármazottainak HONT, ORSZÁGOKAT, helyet készítsen. Leszűkítse a római birodalom határait, ”kiüzze” a római uralom megszállásait Európából.

  Attilánk és HUN=HONok népe, teljesítette feladatait, de hogy biztosan, a Jákób leszármazottai is tanuljanak – mert ez volt és ez azóta is a magyarok egyik szerepe e Földön – az AVAR-jaink is beköltöztek akkori hazánkba. Kik voltak ŐK? A VÁRAK építőinek népe.

  Csak közbe vetem, tanultak tőlünk bármit is azon kívül, hogy állandóan uralkodni akartak rajtunk és kényszerítettek minket az állandó védekezéseinkre? NEM! Hogy miért nem, arról már írtam, most csak annyit nagyon, nagyon röviden, hogy Kanaánban cselekedeteik és viselkedéseik miatt, megharagudott rájuk Istenük és szétszórta őket, elvéve szemüket és fülüket, hogy ne lássanak és ne halljanak, és ezért – csak egy példa – még ma sem tudják származásaik, eredetük kilétét, ma 2015-ben, és hogy mikor kapják vissza eredetük tudását, azt csak az Istenük tudja, de gondolom jó kétezer ötszáz év után, most már talán nemsoká.

  DE, megint előre szaladtam, megyek vissza a Sárkányhoz. És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kimélték mind halálig.

  Bizony NEM, mert a tanítványok közül, sőt utánuk, a megtértek közül is sokan elvéreztek az oroszlánok vermeiben, az inkvizíciók tüzeiben, mindazok akiket a róm. kat. papjai, pápái, a Sárkány ellenségének tartott. Érdemes lenne, ha lehetne összeszámlálni az évszázadok alatt kivégzetteknek számát, akiket így vagy úgy megöltek a róm.kat. papok cselekedetei, kezdve az el nem temetésekkel, a házasságok NEM felbontásával, a fél házasságok kényszerítésével, hogy a gyermekeket katolikussá kell keresztelni, az állami iskolák elleni „törvényekkel”, kitiltásokkal, még az 1800-as években is stb.,stb.

  Hogy látta János Attilánkat?

  És látám, amikor a Bárány Jézus a pecsétekből egyet felnyított, és hallám, hogy a négy lelkes állat közűl egy monda, mintegy mennydörgésnek szavával: Jöjj és lásd. És látám, és ímé egy fehér ló Fő Úr , és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijőve győzve, és hogy győzzön.

  Így, nagyon, nagyon röviden összefoglalva nézzük, mi történt Párizsban nov. 13-án?

  Attilánk által megalakítva AZ ÚR ISTEN FÖLDI BIRODALMÁT: a NAGY MAGYARORSZÁGOT, l920-ban Franciaországban szétdarabolták!!!

  2015-ös évben, elérkezett az IDŐ az ÚR ISTEN bosszújára és kétségbeejtő még leírni is, de ez még csak a kezdet, mert akik országaikat képviselték a szétdarabolásnál, TRIANON-ban, azok az országok is megkapják az Úr Isten haragját, és ahelyett, hogy megfordulnának és helyrehoznák cselekedeteiket, a francia elnök már nov.15-én elindította bombázni a szíriában állomásozó ISIS-ek területeit, és kéri minden ország összefogását az ISIS-sek ellen.

  Ki fog győzni ebben a harcban? KÉTSÉGTELEN, hogy az ISTEN!

  Mert elérkezett a trianoni cselekedet megbüntetése. Nem lehetett és nem lehet az Isten birodalma és népe ellen cselekedni!

  1. “Lazitani, próbálj meg lazitani …”
   mondja a kiváló nóta. Részemről nem olvastam el ezt,
   iszonyú hosszú és dögunalom. Javaslok egy uszodát …

   1. “Fa”! Ha nem olvasta el, honnan tudja, hogy dögunalom?! És miért kell másokat megsérteni, ráadásul feleslegesen? Ajánlom,hogy olvassa végig, aztán akár egy uszodában is elgondolkodhat róla. Van mit!

   1. Valaki ezt irta egy másik helyen:

    “Senki ne keressen tudományos munkát
    a világhálón, mert ott ilyet nem talál.
    Ha pl. egy orvos a neten fejti ki álláspontját,
    az eleve gyanus.
    Vagy nem orvos, vagy sértődött mellőzött.
    Gyakorló orvos a neten nem látható,
    szakmai értekezések szintén nem.
    Ez vonatkozik szinte minden másra is,
    nem is beszélve a jogokról és az üzletről.”

    Én hozzáteszem a legvégéhez: “..politikáról”

    1. ez érthetô,mindenki azt hisz el amit akar,de viszont te is itt okoskodsz,és még fikâzol is mindenkit,mert ugye te vagy a leg okosabb,müveltebb,magyarabb.ülj elôre

     1. Látom már semmi más nem érdekel itt,
      csak “istván, istván és istván” 🙂
      Van aki erre azt válaszolná “megtisztelő”.
      Fórum fóbiás lettél és a helyesirásod változatlan
      borzalmas.
      A hisztizésed és a toporzékolásod hidegen hagy.
      Nnnno, irogass még valamit “istván” -nak 🙂

     2. Azért olvasd el a veszprémi érsekkel készült
      riportot is. Ne vesszen kárba.
      Mégiscsak erről szól az oldal és nem “istvánról”,
      vagy “tibi,ruról” .. 🙂

 2. Valaha a katolikus egyház gázolt le mindenkit,
  azután a fasiszták tették ugyanezt,
  majd a kommunisták fékezték be a vallást.
  Most meg pártpolitikussá lettek. Egyik sem kell !
  Mind uralkodni akar rajtunk.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás